Fuglekikking ved Flesland

Som de fleste andre flyplasser, har også Flesland et rikt fugleliv. Bergen Lufthavn ble åpnet i 1955, og navnet Flesland kommer av ordet fles som betyr «skjær som overskylles». Flyplassen ble bygget i et område med store myrer og glisne furukoller. I nærheten av rullebanen er det anlagt store marker. Disse blir slått hver sommer, slik at de ikke gror igjen. De åpne slettene gjør blant annet at viper og sanglerker trives godt her. Ellers er kantvegetasjonen med busker og kratt noe av den mest spennende biotopen i området. Her hekker det for eksempel tornsanger, buskskvett og tornirisk. Under trekktidene er artsutvalget naturlig nok enda større.

Observasjonssteder
Selv om det som kanskje var det mest fuglerike området, Skjenavatnet, er blitt helt borte under endringer i forbindelse med flyplassen, har Flesland fortsatt flere gode observasjonssteder. Du kan lese litt om noen av dem på denne siden.

Annonsører

Kart over Flesland

Punkt
1Flesland, teknisk område
2Fleslandsvika
3Flesland gård
4Sletten
5Notabuskjæret
6Steingardsvika, marinbiologisk feltstasjon
7Kviturspollen

Teknisk område og Langavatnet
Langavatnet ligger øst for og parallelt med rullebanen. Dette vannet er veldig næringsrikt i sør like ved Teknisk område, og derfor er det også flest fugler i denne enden av vannet. Også inne på teknisk område blir det faktisk observert en del spennende. Samlet sett utgjør dette arealet en svært intressant del av Flesland. Her er det blant annet blitt registrert knekkand, vaktel, dvergdykker, fiskeørn, sivhøne, sothøne, rugde, hvitryggspett, svartryggerle, vintererle og varsler. Noen av artene er observert en rekke ganger.

Fleslandsskjæret
Fleslandsskjæret er et skjær som ligger like utenfor Fleslandsvika. Her hekker det til dels store mengder med makrellterner, i tillegg til tjeld og flere måkearter. Også vinterstid kan man finne en del fugl her. Både dvergmåke, polarmåke, grønlandsmåke, lomvi og båndkorsnebb er observert på Fleslandsskjæret.

Flesland Gård
Flesland gård tilhørte i middelalderen Apostelkirkens gods, og det har vært både glassverk og sildoljefabrikk her tidligere. Nå er det imidlertig gårdsdrift her, og det med et ganske yrende fugleliv i umiddelbar nærhet. Tundragås, sædgås, vandrefalk, vannrikse, sandløper, kvartbekkasin, dvergspett, tartarpiplerke, svartryggerle, duetrost, varsler, svartkråke og lappspurv er eksempler på hva som er sett her én eller flere ganger.

Espeland og Lønningen
Espeland og Lønningen ligger like sør for rullebanen. Her er det først og fremst skjærgården som har størst betydning for fuglelivet. Med utallige skjær, holmer og sund er dette en viktig hekkeplass for måker og terner om sommeren og overvintringsplass for ender og lignende om vinteren. Du kan også treffe på store flokker med gråhegre på vinterstid. Lønningen har også den eneste utpregede vaderlokaliteten ved Flesland. En del mudderflater blir avdekket her ved fjære sjø. Du finner noen gode utkikkspunkter langs skjærgården på pdf-kartet. Området har også en del blandingsskog og løvskog med blant annet en del eik og hassel. Det bør nevnes at for eksempel dvergdykker, gråstrupedykker, vandrefalk, vannrikse, rugde, isfugl, varsler, rosenstær og båndkorsnebb er blitt registrert ved Lønningen. Lønnetjernet, et lite myrtjern i området, har blant annet hatt besøk av myrhauk, vannrikse og isfugl.

Kviturspollen
Kviturspollen er en grunn liten fjord, som ligger like sør for Flesland. Den har størst betydning som overvintringsplass, spesielt i kalde perioder når vannene fryser til. Da kan man finne arter som bergand og dvergdykker her. Taffeland, lappfiskand, rugde og polarmåke er også blitt observert her om vinteren.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Våtmarksområde. Flyplass.
Beste tidspunkt:Helårslokalitet med størst aktivitet i trekktidene.
Fugletårn:Nei.
Lokal forening:NOF Bergen lokallag
Terreng:Flatt.
Utstyr:
Skotøy:Tursko eller joggesko.
Matpakke:Anbefales.
Klær:Fritidsklær eller turtøy.
Kikkert:Nødvendig.
Teleskop:Anbefales.

Overnatting

AnnonsørerBooking.com

Visste du at…

… både jordugle, hornugle og haukugle er observert en rekke ganger ved Flesland?

… en rørdrum ble observert ved Skjenavatnet 9. mai 2003?

… at blant annet snadderand, stork, åkerrikse, sivhauk, tartarpiplerke, gulbrynsanger og rødtoppfuglekonge har flydd innom Flesland?

Fuglearter sett i området

Et utvalg av fugler ved Flesland