Fuglekikking ved Verdal og omegn

At Verdal og omegn har et særdeles rikt fugleliv, bekreftes allerede ved at du kan besøke hele tre fugletårn innenfor relativt liten radius (se pdf-kartet for beliggenhet). Det er kort vei å gå til tårnene, og de er til svært god hjelp når du vil saumfare de store fugleflokkene på disse fantastiske strandfjærene. Når det er sagt, bør det også nevnes at du er omgitt av store industriområder i nærheten. Dette bryter litt med idyllen, men heldigvis glemmer du det ganske raskt når du går løs på artsmangfoldet i området.

Nedenfor finner du en kort beskrivelse av de forskjellige verneområdene rundt Verdalsøra.

Sponsorer

Kart over Verdal og omegn

Punkt
1Bjørga, Tronesbukta
2Nordskaget
3Fugletårnet, Kausmo
4Fugletårnet, Ørin
5Verdal molo
6Fugletårnet, Rinnleiret
7Nydammene
8Skansen

Bjørga Fuglefredningsområde
Bjørga Fuglefredningsområde, som ligger i Tronesbukta, er et fjære- og gruntvannsområde med omtrent 5,5 kilometers strandlinje. Bukta er omkranset med takrør. Grovt beskrevet finner du skog på sørsiden av vika, dyrket mark på østsiden, og E6 med en større rasteplass på nordsiden. Bjørga er en meget god fuglelokalitet året rundt, men særlig som rasteplass under trekket for våtmarksfugler som lommer, dykkere, gjess, ender og vadere. Særlig gjess, ender og vadere kan opptre i store flokker. Dessuten er antall toppdykkere oppsiktsvekkende høy, særlig om våren.

Ørin Naturreservat
Ørin og Kausmofjæra var tidligere to separate verneområder, men er nå slått sammen til Ørin Naturreservat. Her raster tusenvis av gjess og ender i trekktidene, i tillegg til et stort antall vadere. Sjeldne trekkgjester, som for eksempel tundragås og lappspove, sees hvert år.  Det dukker også jevnlig opp sjeldenheter. Se gjerne etter spurvefugl i vegetasjonen. Her er det mye spennende å finne, spesielt når bærene på tindveden er modne om høsten.
Ørin er også et typisk myteområde for svartand, ærfugl og andre ender.

Ørin feltstasjon
Ørin feltstasjon er et populært besøkssted for mange undervisningsinstitusjoner. De tar imot skoleklasser fra barneskole til videregående, universitetsstudenter og andre som ønsker å lære mer om ringmerking og fuglelivet i lokalområdet. Du finner mye informasjon om feltstasjonen på Trondheimsfjorden våtmarkssenter. Du kan også kontakte NOF Verdal og Levanger lokallag for flere opplysninger. De har egen Facebookside.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Våtmarksområde.
Beste tidspunkt:Helårslokalitet. Langnes er best sommerhalvåret.
Fugletårn:Tre stykker. Punkt 3, 4 og 6
Terrreng:Flatt.
Lokal forening:NOF Verdal og Levanger lokallag.
Utstyr:
Skotøy:Vanntette tursko.
Matpakke:Anbefales, selv om det ikke er langt til butikker.
Klær:Fritidsklær eller turtøy.
Kikkert:Nødvendig.
Teleskop:Anbefales sterkt.

Rinnleiret Naturreservat
Rinnleiret er  er et av de største strandengområdene i Norge. Dette er et område med en svært artsrik sump- og strandvegetasjon, og som inneholder flere truede og nær truede plantearter. På de indre delene av leiret finner du skogsområder, som domineres av gråor. Ellers er det også mye tindved innenfor reservatet, noe som spurvefuglene vet å sette pris på. Generelt sett skaper faunaen her et utrolig rikt fugleliv. Først og fremst er det en utmerket rasteplass under trekket for ender og vadefugler. Til og med arktiske vadefugler som tundralo, dvergsnipe, tundrasnipe, sandløper, polarsnipe og sotsnipe er regelmessige gjester her. Det overvintrer også en del fugler i området. Stokkand og ærfugl er de mest vanlige artene på denne tiden, mens tjeld overvintrer i relativ store antall i norsk målestokk.
Som hekkeområde for vadefugl er dette et viktigere område enn Ørin.

Langnes Naturreservat
Langnes Naturreservat ligger et lite stykke oppover langs Verdalselva. Dette er et område med flommarkskog, og som domineres av gråor og hegg. Denne type skog gir grunnlag for mye liv, med blant annet et rikt jordsmonn og godt med innsekter. Dette gir igjen grobunn for et rikt fugleliv, særlig sommerhalvåret. Her finner du for eksempel en rekke spurvefugler, blant annet gulsanger som synger veldig vakkert. Dvergspett er også vanlig.

Overnatting

Sponsorer

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser, som for eksempel…

  • turer for å se ugler, hakkespetter, rovfugler med mer.
  • orreleik, tiurleik, fuglefjell og annet.
  • fototurer.
  • å finne bestemte arter.

For guiding i dette området - ta kontakt med Terje Kolaas via hjemmesiden Northern Birding.

Visste du at…

… en steppehøne oppholdt seg på ved Rinnleiret og Ørin i omtrent fire måneder i 1990?

… tidligere var det ikke uvanlig å se hundrevis av tjeld i områdene ved Verdalsøra, også på vinteren? – 30. mars 2004 ble det for eksempel registrert anslagsvis 550 individer på Ørin.

… Verdalsøra er privilegert med å ha hele tre fugletårn i umiddelbar nærhet?

Fuglearter sett i området

Bilder fra Ørin og Rinnleiret

Et utvalg av fugler ved Verdal og omegn

Sjeldne fugler
Her er et utvalg av sjeldne fugler som er observert ved Verdal:
Dverggås, stripegås, snøgås, rødhalsgås, niland, rustand, mandarinand, amerikablesand, amerikakrikkand, rødfotand, rødhodeand, praktærfugl, brilleand, stivhaleand, gulnebblom, silkehegre, egretthegre, steppehauk, jaktfalk, åkerrikse, dvergtrappe, avosett, bonapartesnipe, rustsnipe, alaskasnipe, tereksnipe, gulbeinsnipe, damsnipe, polarjo, dvergmåke, svartehavsmåke, grønlandsmåke, polarmåke, steppehøne, turteldue, mongolturteldue, hubro, snøugle, hærfugl, tartarpiplerke, lappiplerke, svartrødstjert, hauksanger, gulbrynsanger, dvergfluesnapper, skjeggmeis, rosenstær, polarsisik, båndkorsnebb, hortulan, vierspurv.