Fuglekikking ved Stjørdalsfjorden

Langs Trondheimsfjorden ligger det en rekke gode fuglelokaliteter, og allerede ved Stjørdal finner du et veldig rikt fugledistrikt. Ved Stjørdalsfjorden konkurrerer de flygende skapningene med større flygende objekter i nærheten av Trondheim lufthavn, Værnes. I dette distriktet finner du to fuglefredningsområder og flere andre gode utkikkspunkter. Det er enkelt for en fuglekikker å oppsøke disse områdene, da de ligger ganske nærme E6.

Annonsører

Kart over Stjørdalsfjorden – nordre del

Punkt
1Vinge camping
2Fjurruvollen
3Olderøra
4Olderøra
5Velvang
6Viksjøen
7Vikanlandet
8Brynhildsvika
9Stjørdal havn
10Gråelvosen
11Tangen
12Elveutløpet, Hellstranda
13Elvepromenaden
14Sandfærhus

Vinnan – Velvangen fuglefredningsområde
Mellom Vingebukta og Velvang er sjøen grunn og er blant annet et viktig gyteområde for sild, som produserer næringsrik silderogn. Her samles store mengder sjøfugler, gjerne i samlet antall mellom 3000-6000. Ærfugl, sjøorre, havelle og måkefugler er de mest tallrike artene når de høyeste antallene er på topp i mars-april. Foruten vanlige sjøfuglarter, blir det også regelmessig registrert sjeldnere gjester her, som for eksempel praktærfugl og grønlandsmåke. Området er også er en god trekklokalitet for spurvefugler.

Vikanbukta fuglefredningsområde
Vikanbukta fuglefredningsområde er en langgrunn fjordbukt på nordsida av Stjørdalsfjorden, med et mindre strandengområde innerst i bukta. Dette er blant annet et viktig rasteområde om våren for vadefugler.

Halsøen – Langøra
Halsøen er navnet på området ved det gamle utløpet av Stjørdalselva, som med tiden har blitt en grunn brakkvannslagune med mudderfjære. Lagunen er skjermet mot fjorden av den furukledde landtunga Langøra. Halsøen er den mest fuglerike delen av fjorden, med betydning som rasteplass for gjess, ender, vadefugl og måkefugl vår og høst. Området er også en overvintringslokalitet for andefugler. I hekketida er gravanda en karakterart, med opptil 5 par. Sandbankene og sjøområdet utenfor Langøra er også viktige rasteområder for våtmarksfugl.

Sandfærhus
Sør for rullebanen på Værnes er det gamle elveløpet til Stjørdalselva rasteområde for sangsvaner, ender, vadere og måkefugler. Det gamle elveløpet henger sammen med dagens utløp av Stjørdalselva som renner ut ved Hellstranda og Billedholman, og det er regelmessig forflytninger av svaner og ender mellom områdene. Sangsvaner bruker områdene til overvintring og overnatting. Større ansamlinger av ærfugl, gjerne 1000-1500 individer ses regelmessig i elveutløpet i mars-april.

Kart over Stjørdalsfjorden – søndre del

Punkt
1Midtsandneset
2Homlaoset
3Nygårdsfjæra
4Flatholmen
5Billedholmen

Muruvik
Ved Flatholman i Muruvika samler det seg store flokker av ærfugl, sjøorre og havelle i mars – april, hvor de kan ligge nært land på fint fotohold. Flatholmskjæret helt ytterst er en viktig hekkeplass for ærfugl, måker og terner.

Hommelvika
Hommelvika ligger skjermet til og gir gode næringsforhold for sjøfugl som ærfugl, havelle og måker, gjennom vinterhalvåret og våren. Mange storskarver bruker de gamle tømmerlensstolpene innerst i vika til hvileplasser.

Midtsandtangen
Midtsandtangen stikker ut i fjorden, og kombinert med grunne sjøområder er det en utmerket observasjonsplass for sjøfugler. Fjærearealet tiltrekker seg også store flokker med måker når det driver i land silderogn. Midtsandtangen og landområdene rundt er også en utmerket rasteplass for spurvefugler på trekk.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Våtmarksområde.
Beste tidspunkt:Helårslokalitet. Mye sjøfugl i fjorden vinter og tidlig vår.
Fugletårn:Nei.
Terreng:Flatt.
Utstyr:
Skotøy:Vanntette tursko.
Matpakke:Anbefales, selv om det ikke er så langt til butikker.
Klær:Fritidsklær eller turtøy.
Kikkert:Nødvendig.
Teleskop:Anbefales, spesielt ved fjorden.

Overnatting

AnnonsørerBooking.com

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser, som for eksempel…

  • turer for å se ugler, hakkespetter, rovfugler med mer.
  • orreleik, tiurleik, fuglefjell og annet.
  • fototurer.
  • å finne bestemte arter.

For guiding i dette området - ta kontakt med Terje Kolaas via hjemmesiden Northern Birding.

Visste du at…

… Norges andre amerikastorlom ble sett våren 2016 ved flere av lokalitetene i Stjørdalsfjorden?

… en liten flokk med fjæreplytt pleier å overvintre ved Midtsandtangen?

… en rekke sjeldne fuglearter er registrert ved Stjørdalsfjorden?

Fuglearter sett i området

Et utvalg av fugler ved Stjørdalsfjorden

Sjeldne fugler ved Stjørdalsfjorden
Disse sjeldne observasjonene vil kanskje inspirere deg til et besøk:
Dvergsvane, dverggås, stripegås, rustand, mandarinand, islandsand, ringand, praktærfugl, stellerand, brilleand, knoppsjøorre, stivhaleand, amerikastorlom, stork, svartglente, styltesnipe, alaskasnipe, damsnipe, polarjo, dvergmåke, ismåke, kanadahettemåke, svartehavsmåke, ringnebbmåke, grønlandsmåke, polarmåke, rovterne, splitterne, turteldue, hærfugl, hauksanger, gulbrynsanger, pirol, sitronerle, båndkorsnebb.