Fuglekikking ved Levangerfjærene

Levangerfjærene har ikke mindre enn fire fuglefredningsområder liggende etter hverandre som perler på en snor. I tillegg er også industriområdet Fiborgtangen mye besøkt av både fugler og fuglekikkere. Disse områdene ved Levanger består av mudderstrender med en del rullestein, og er omgitt av strandeng og dyrket mark. Med andre ord en perfekt rasteplass for trekkende gjess, ender og vadere.
De nevnte lokalitetene er lett tilgjengelig, og kan nås med stikkveier fra E6.

Sponsorer

Kart over Levangerfjærene

Punkt
1Falstadbukta
2Holmbukta
3Fiborgtangen
4Holsandbukta
5Alnesfjæra
6Nesset
7Eidsbotn
8Levangersundet
9Holmhaugen
10Tynesfjæra

Falstadbukta fuglefredningsområde
Falstadbukta er det sørligste fuglefredningsområdet, som blir omtalt på denne lokalitetssiden. Også her finner du et stort og langstrakt fjære- og gruntvannsområde. Fjæra grenser inn mot dyrket mark og gråorskog. Dette er et sted som tiltrekker seg mengder av gjess, ender og vadefugler i trekkperiodene. Høsttrekket er det mest omfattende. Gravand er fast hekkefugl i området. For mange ender, særlig stokkand og ærfugl, fungerer også stedet som myte- og overvintringsområde.

Fiborgtangen
Ved Fiborgtangen har du mulighet til å observere mye av det samme som i fuglefredningsområdene. Men dette er et mindre område i areal, og har til tider like stor tetthet av fugler. Dermed kan det være lettere å få fuglene på litt nærmere hold på Fiborgtangen enn på de andre stedene. Naturlig nok er også dette er et populært sted blant fuglekikkere, spesielt for de som fotograferer.

Nyttig informasjon

Beskrivelse:
Biotop:Våtmarksområde.
Beste tidspunkt:Helårslokalitet, men fuglelivet er på høyden i trekktidene.
Fugletårn:Nei.
Terreng:Flatt.
Lokal forening:NOF Verdal og Levanger lokallag
Utstyr:
Skotøy:Vanntette tursko.
Matpakke:Anbefales.
Klær:Fritidsklær eller turtøy.
Kikkert:Nødvendig.
Teleskop:Anbefales sterkt.

Alnes fuglefredningsområde
Alnes fuglefredningsområde ligger omtrent 5 kilometer sørvest for Levanger sentrum. Verneområdet består av et 2,5 kilometer langt fjæreområde med rullestein og dyrket mark i nærheten. Alnesfjæra er viktig som rasteplass for våtmarksfugler som lommer, dykkere, gjess, ender, vadere og måker under trekket vår og høst. Som flere andre steder langs denne kysten, kan det være tusenvis av fugler samlet samtidig. Mengder av kortnebbgjess pleier å pendle mellom Alnesfjæra og beitemarkene på Nesset. En del ender, spesielt ærfugl og stokkand, bruker også området til både myting og overvintring. Alfnesholmen, som ligger om lag 600 meter fra land, er en viktig hekkelokalitet. Dette gjelder spesielt for måker, men også en del fugler som ellers ikke er så vanlige i Trondheimsfjorden er funnet hekkende her.

Eidsbotn og Levangersundet

Eidsbotn er et langgrunt fjordbasseng som henger sammen med Trondheimsfjorden gjennom det om lag 1,5 kilometer lange Levangersundet. Fjærepartiene varierer mellom sand- og rullesteinsfjære og store partier med mudderfjære. Eidsbotn er stort sett omgitt av bebyggelse og dyrket mark.
Fjordbassenget er en viktig rasteplass for våtmarksfugler på vår- og høsttrekket. Det kan være tusenvis av gjess, ender, vadefugler og måker på stedet samtidig. Men det fungerer også som myteområde for blant annet ærfugl og kvinand. I tillegg overvintrer en del sangsvaner og ender her.

Tynesfjæra fuglefredningsområde
Tynesfjæra ligger noen få kilometer nordøst for Levanger sentrum. Fjæra er delt i to viker, hvorav den nordligste har det rikeste fuglelivet. Noe kantskog og dyrket mark omkranser våtmarksområdet, og det finnes også noe strandeng og tindved her.
Fuglemessig er trekktidene mest interessant her, og særlig under høsten. Ganske store antall av våtmarksfugler som gjess, ender og vadefugler raster her. Ellers kan det nevnes at gravand hekker her fast. Området fungerer også som myte- og overvintringsområde for ender, særlig for ærfugl og stokkand.

Overnatting

Sponsorer

Guiding

Birdingbed samarbeider med guider som har lang erfaring i å tilpasse skreddersydde fugleopplevelser, som for eksempel…

  • turer for å se ugler, hakkespetter, rovfugler med mer.
  • orreleik, tiurleik, fuglefjell og annet.
  • fototurer.
  • å finne bestemte arter.

For guiding i dette området - ta kontakt med Terje Kolaas via hjemmesiden Northern Birding.

Visste du at…

… Alnæsfjæra hadde besøk av en pirol 15. juli 2007?

… det ble registrert anslagsvis hele 30 000 kortnebbgjess ved Fiborgtangen 29. april 2006?

… den fargerike gravanda er særdeles vanlig i området rundt Levanger?

Fuglearter sett i området

Et utvalg av fugler ved Levangerfjærene

Noen eksempler på sjeldne fugler oppdaget ved Levanger
Dvergsvane, dverggås, stripegås, snøgås, polargås, niland, rustand, brudeand, mandarinand, amerikakrikkand, rødfotand, ringand, stellerand, engvaktel, gulnebblom, havsvale, egretthegre, svartglente, jaktfalk, åkerrikse, avosett, alaskasnipe, gulbeinsnipe, polarjo, dvergmåke, svartehavsmåke, grønlandsmåke, polarmåke, splitterne, isfugl, lappiplerke, gulbrynsanger, pirol, polarsisik, båndkorsnebb